ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๔๖๔
ส่วนกลาง
613
วันที่ :
29 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64
เวลา :
13:00 - 17:00 น.
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔
ผู้จัดงาน :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
รายละเอียดกิจกรรม :

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

          เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประชุมปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ดังนี้

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ขึ้น/แรม หมายเหตุ
๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ -
๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ -
๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ -
๔/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ -
๕/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ -
๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๘ -
๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ -
๘/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ -
๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ -
๑๐/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ -
๑๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ -
๑๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑ -
          เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ช่องทางติดต่อ :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 ตำบลลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170, เบอร์โทรติดต่อ 035 248 000 ต่อ/ภายใน 8753, E -mail : uco@mcu.ac.th
แผนที่ :