ปฏิทินกิจกรรม
เจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนสำหรับบุคลากร มจร ประจำปี 2564
ส่วนกลาง
500
วันที่ :
13 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64
เวลา :
8:00 น.
สถานที่จัดงาน :
อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียดกิจกรรม :

ปฏิทินเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา

ประจำเดือนสำหรับบุคลากร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2564

สืบสาน รักษาวัฒนาธรรมองค์กรที่ดีงามสืบไป (ทุกวันจันทร์แรกของเดือน)

ประจำเดือน กำหนดการ หมายเหตุ
มกราคม วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 -
กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 -
มีนาคม วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 -
เมษายน วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 -
พฤษภาคม วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 -
มิถุนายน วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 -
กรกฎาคม วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 -
สิงหาคม วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 -
กันยายน วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 -
ตุลาคม วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 -
พฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 -
ธันวาคม วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 -


ช่องทางติดต่อ :
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โทร : 035-248000 ต่อ/ภายใน 8144 ,8139, อีเมล์ : vipassana@mcu.ac.th, เว็บไซต์ : https://vipassana.mcu.ac.th
แผนที่ :