ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒
ส่วนกลาง
715
วันที่ :
09 ธ.ค. 65
เวลา :
13:30 น.
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดกิจกรรม :
ช่องทางติดต่อ :
สำนักงานกองกลาง ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี e-mail : center@mcu.ac.th