ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒
ส่วนกลาง
911
วันที่ :
28 ธ.ค. 65
เวลา :
13:00 น.
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดกิจกรรม :
ช่องทางติดต่อ :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ เบอร์โทร ๐-๓๕๒๔-๘๗๕๓, E -mail : uco@mcu.ac.th