ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒
ส่วนกลาง
795
วันที่ :
15 ธ.ค. 65
เวลา :
13:30 น.
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
กองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :
สำนักงานกองคลังและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ เบอร์โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐ ต่อ ๘๘๐๒, E -mail : finance.mcu.ayutthaya@gmail.com