ปฏิทินกิจกรรม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (MCU Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562)
ส่วนกลาง
2117
วันที่ :
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
เวลา :
9:00 - 18:00 น.
สถานที่จัดงาน :
อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
สำนักงานพระสอนศีลธรรม
รายละเอียดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จะดำเนินการจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา (MCU Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562) ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ
          ๑. สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนอง สรภัญญะ   
          ๒. ประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี
          ๓. ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

ช่องทางติดต่อ :
สำนักงานพระสอนศีลธรรม 79 ม.1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035 248 084
แผนที่ :