ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓
ส่วนกลาง
141
วันที่ :
28 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :
แผนที่ :