ปฏิทินกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕
ส่วนกลาง
257
วันที่ :
24 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
สถานที่จัดงาน :
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ เบอร์โทร ๐-๓๕๒๔-๘๗๕๓, E -mail : uco@mcu.ac.th
แผนที่ :