คลังภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 25-26 สิงหาคม 2563
30 ส.ค. 63 | จำนวนรูป 31 รูป | Download Album
765