คลังภาพ
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม พัฒนาครู ผู้บริการและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.
02 ก.ย. 63 | จำนวนรูป 20 รูป | Download Album
788