คลังภาพ
ปฐมนิเนศนิสิตรุ่นที่ 8 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา