คลังภาพ
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร