คลังภาพ
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑