คลังภาพ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เยี่ยมชม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และตั้งชื่อโครงการสวนพุทธเกษตร เป็น สวนพุทธอารยเกษตร วัดมหาจุฬา : Buddhist Noble Agricultural Garden, Wat Mahachula