คลังภาพ
ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ