คลังภาพ
วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร จัดเสวนาด้วยภาษาบาลี ๑๑๘ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)