คลังภาพ
มจร เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เน้นปฏิบัติ Onsite-Online