คลังภาพ
พิธีอัญเชิญพระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส