คลังภาพ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์