คลังภาพ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ ศูนย์การเผยแพร่แห่งชาติอินทิราคานธีเพื่อศิลปะ นิวเดลี ประเทศอินเดีย