คลังภาพ
งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ปีที่ 58) วันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ปีที่ 20) และวันเสรียร พันธรังษี (ปีที่ 18)