ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
พระมหาพจน์ สุเมโธ, ผศ.ดร.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
075-342-898