กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร


ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

สถานที่เกิด

บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระจาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๔๙๗ จบประถมบริบูรณ์ จากโรงเรียนประชาบาลบ้านหนองบาก ต.กระจาย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบัน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร)
 • พ.ศ.๒๕๐๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ.๒๕๑๒ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ.๒๕๑๙ จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยไมซอร์ ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (วัดราษฎร์)
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น รองเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น ผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกบาลีในวัดสระเกศ
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศ
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น รรมการ อำนวยการสอบบาลีสนามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น ผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในวัดสระเกศ
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาวัดสระเกศ
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น ผู้จัดการโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
 • พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น ประธานกรรมการบริหารโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูร
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-