กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระรัตนมุนี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
  • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มจร.
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-