กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระราชปริยัติสุนทร


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน (เดิมเป็นอำเภอบางคล้า) จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ
-
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๑๐ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ.๒๕๒๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ.๒๕๒๕ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ.๒๕๒๘ จบอนุปริญญา ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.๒๕๓๑ จบปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ.๒๕๔๙ จบปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น ครูพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-นักธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวงในระดับภาค ๑๒
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น กรรมการสอบและตรวจพระนวกภูมิ ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น อาจารย์ประจำโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น ประธานอนุกรรมการการบริหารโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น รองประธานกรรมการการบริหารโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น ประธานกรรมการการบริหารโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ประธานอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตัวอย่างดีเด่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ ที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตัวอย่างประจำปี ๒๕๔๒ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์