กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.


ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-