กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

สถานที่เกิด

บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
-
ประวัติการทำงาน
-
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-