กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระศรีปริยัติธาดา


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
  • นักธรรมชั้นเอก
  • พ.ศ.๒๕๓๔ พธ.บ.
  • พ.ศ.๒๕๓๗ ศษ.บ.
  • พ.ศ.๒๕๓๙ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  • พ.ศ.๒๕๔๒ ศศ.ม.
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
  • เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-