กรรมการสภาวิชาการจากสำนักวิชาการ
พระปลัดวัชระ วชิรญาโน


ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

สถานที่เกิด

บ้านแตล ตำบลแตล อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-