กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระศรีสัจญาณมุนี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน
  • เจ้าอาวาสวัดห้วยหินฝน
  • รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายการศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-