กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระสิริรัตนเมธี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
  • นักธรรมชั้นเอก
  • พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ประวัติการทำงาน
  • เจ้าอาวาสวัดโพนชัย
  • รองเจ้าคณะจังหวัดเลย
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-