กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระปิฎกโกศล,ดร.


รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี