กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระเทพศาสนาภิบาล


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

สถานที่เกิด

บ้านคลองรางไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ.๒๕๑๓ สอบได้นักกธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ.๒๕๑๓ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น อาจารย์สอนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น วิทยากรอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ชั้นตรี โท เอก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น วิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบธรรมสนามหลวง ของภาค ๑๔ ณ สนามอบรมวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น คณะกรรมการสอบบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น หัวหน้ากองงานเลขานุการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระอุปัชฌาย์ (ประเภทวิสามัญ)
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น รองประธานจัดสอบบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.) สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ จากวิทยาลัยทองสุข
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศษ.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร