กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่