กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่