กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระมหาประยูร โชติวโร, ดร.


รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต