กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระธรรมวชิรมุนี วิ., รศ.ดร.


ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด บ้านบึงเนียม ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร , เจ้าคณะเขตพญาไท,พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงาน สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การติดต่อ -
การศึกษา 1) สถาบัน มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2528
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาศาสนาปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ 
2) สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบการศึกษาพ.ศ. 2534
วุฒิที่ได้รับ  ปริญญาโท  อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต(อ.ม.)  สาขาวิชาศาสนาศาสนาเปรียบเทียบ 
3) สถาบัน  มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา  พ.ศ. 2554
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก  พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด.) สาขาวิชา   พระพุทธศาสนา  หลักสูตรนานาชาติ (International Program)
4) สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. 2557
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตศาสนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยศาสนศึกษา
5)  นักธรรมชั้นเอก  เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวมหาวิหาร พ.ศ. 2528
การศึกษาเพิ่ม
ศึกษาแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน จากประเทศพม่า หลักสูตรพระมหาสีสยาดอ และ จากพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนี และ ดร.พระภัททันตะอาสภเถระอัคคมหากัมปัฏฐานาจริยะ เป็นครูผู้บอกกัมมัฎฐาน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิปัสสนาธุระ
ประวัติการทำงาน
 • ผุ้อำนวยการ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ 3
 • เจ้าคณะเขตพญาไท
 • พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
 • พระวิปัสสนาจารย์ สอนวิปัสสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 • พระวิปัสสนาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท - ปริญญาเอก  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 • กรรมการชำระพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรรมการกองพระอภิธรรมปิฎก  ในการพิจารณาตรวจสอบต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ  60  ปี  ตามมติมหาเถรสมาคม   
 • พระวิปัสสนาจารย์ บรรยายธรรม และสอนให้กับ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
ประวัติการศึกษาดูงาน
 • เข้าร่วมประชุมสหภาพธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  วันที่ 2-3  กรกฎาคม 2559 ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
 • เข้าร่วมประชุมพุทธนานาชาติต่างๆ ฯลฯ
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย

ปี

งานวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ผลการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานด้วยสัญญาณคลื่นสมองระบบวิทยาศาสตร์

2558-9

History and Interpretation of “Maha Satipatthana”at Wat Mahadhatyuwarachrangsarit Rajaworamahavihara

2557

A Study of the Development of the Vipassana Teaching Model of Venerable Mahasi  Sayadaw  

2553

ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

ปี

An Analysis of “Satipatthana” Insight Meditation Praxis at Wat Mahadhatyuwaracharangsarit Rajaworamahavihara, Thailand, Interantational Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM), Issue Volume 22 No.2

2557

The Praxis of Satipatthana in Thai Theravada Context as Applied at Wat Mahadhatyuwarachrangsarit Rajaworamahavihara, The international Journal of Buddhist Thought & Culture Vol.23 ( IJBTC), Korea

2557

ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
งานบริการสังคม พระวิปัสสนาจารย์/วิทยากร : องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก / องค์กรและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
รางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 "The 2nd World Buddhist Outstanding Leader Award", องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก