กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร.


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา