กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, รศ.ดร.


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์