กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระศรีสิทธิมุนี


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์