กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.


คณบดีคณะครุศาสตร์