กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.


รก.คณบดีคณะครุศาสตร์