กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระครูโอภาสนนทกิตติ์,ผศ.ดร.


คณบดีคณะครุศาสตร์