กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ