กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ