กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน ๑)สำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ห้องมุขตะวันออก ชั้น ๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร.๐-๒๒๒๖-๖๐๒๖ ภายใน ๑๑๐๓
๒) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
โทร: ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๒ ภายใน ๘๐๗๒ มือถือ : ๐๘๙-๖๖๙-๑๖๐๐
การติดต่อ -
การศึกษา - เปรียญธรรม ๗ ประโยค
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)
- พช.ม.(พัฒนาชุมชน)
- พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ประวัติการทำงาน -
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-