กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร.


คณบดีคณะพุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด CV