กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.


คณบดีคณะพุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านกกม่วง ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝ่ายการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ก.๑๙ แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ โทร.๐๘๔-๕๑๙-๙๕๕๙
สถานที่ทำงาน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕--๒๔๘-๐๙๖ ต่อ ๘๐๙๖ โทรสาร๐๓๕--๒๔๘-๐๙๖ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔-๕๑๙-๙๕๕๙ E-mail:thiab@mcu.ac.th
การศึกษา 1) สถาบัน สำนักเรียนวัดพระเชตุพน เขตพระนคร ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ วุฒิที่ได้รับ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
2) สถาบัน มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท สาขาวิชา บาลี-สันสกฤต
3) สถาบัน มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาบาลี
ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๔๑ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๔๒ รักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ คณบดีคณะพุทธศาสตร์
ประวัติการศึกษาดูงาน - เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่ ๒ (The Second World Buddhist Propagation Conference) (Buddhist Summit)  วันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
ณ หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐม
-  เดินทางไปร่วมสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ไทย กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ” ณ ประเทศอินเดีย วันที่ ๓๐ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เดินทางไปร่วมสัมมนาพระธรรมทูตสายยุโรป ณ วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ดำเนินการโดยฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพโลกเอเชียแปซิฟิก (WYPS) วันที่ ๒๕ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปารค์ และศูนย์ประชุมองค์การ สหประชาชาติ
- เข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน จัดโดยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสภาสงฆ์จีนโลก ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ หอประชุมพุทธ
มณฑล และศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ
- เข้าร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  ณ หอประชุมพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ วันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘
- เข้าร่วมประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ วันที่ ๗ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
- เข้าร่วมประชุม World University Presidents Summit Reflections On Diversity and Harmonization  วันที่  ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตก์

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย

ปี พ.ศ.

๑. วยาสสุภาษิต แปลจากภาษาสันสกฤต  ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๒ 

2546

๒. ประชุมสุภาษิตสันสกฤต (๒๐๐ โศลก) I แปลจากภาษาสันสกฤต

2541

๓. ประชุมสุภาษิตสันสกฤต (๒๐๐ โศลก) II แปลจากภาษาสันสกฤต (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๒)

2556

๔. สัทธัมโมปายนะ ตรวจสอบชำระจากอักษรโรมัน

2542

๕. การใช้ภาษาบาลี (Usage of Pali)

2547

๖. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง : Kaccayana – Vyakarana : A Critical  Study  Vols. I – II Department  of  Sanskrit  And  Prakrit  Languages,  University  Of  Poona , March  1997.

1997

๗. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรม วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ : An Analytical Study of Knowledge on Buddhism in Buddhist Texts at Watsungmen in Phrae Province, ๒๕๕๔

๒๕๕๔

๘. งานวิจัย เรื่อง “หลักกรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของสังคมไทย” (ได้ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ๒๕๕๕ : นักวิจัย ในโครงการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

๒๕๕๕

๙. งานวิจัย เรื่อง ความจริงจากการวิจัย “กรรม”, ๒๕๕๖

๒๕๕๖

๑๐. งานวิจัย เรื่อง พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า (เมียนมาร์) : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม The Buddhism in Burma (Myanmar) : History Cultural and Social Relationship, ๒๕๕๖

๒๕๕๖

๑๑. งานวิจัยเรื่อง ทศชาติชาดก : แนวคิดและกระบวนการสร้างจริยธรรมทางสังคม DasaJataka : Concepts and Processes of Social Morality Building, ๒๕๕๗

๒๕๕๗

๑๒. พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี พัฒนาการ และสถานการณ์ปัจจุบัน : Buddhism in Korea, Development and Current Situation, ๒๕๕๘

๒๕๕๘

ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา - เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดพระพุทธศาสนาแห่งโลก
- อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
- ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย
- ประธานสอบและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก
- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอกต่างมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
- ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ
งานบริการสังคม เป็นตัวแทนของวัดให้การต้อนรับประธานาธิบดี บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ นางฮิลลารี คลินตัน รมว.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
เยี่ยมชมและบรรยายแนะนำถึงความสำคัญของโบราณสถานภายในวัดคือ พระวิหารโลกนาถ,พระอุโบสถ พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)
และเจดีย์ ๔ รัชกาล ในโอกาสที่บุคคลสำคัญทั้งสองได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และมีกำหนดการแวะเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนฯ
เป็นเวลาประมาณ ๔๕ นาที หลังจากที่ได้นำเยี่ยมชมภายในวัดด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นที่ประทับใจแล้ว โอกาสนี้ นายบารัค โอบามา ได้มอบให้เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนถวายของที่ระลึกแก่พระสุธีธรรมานุวัตร เป็นหนังสือ ๑ ชุด ๒ เล่ม คือ ประวัติประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ในการทำหน้าที่ต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ถือได้ว่า ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ชื่อเสียงของวัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
และผู้นำของชาติต่างๆ ที่มาชมวัดพระเชตุพนได้เป็นผู้นำทั้งสิ้น กับกษัตริย์เบลเยี่ยม, นายกรัฐมนตรีจีน, ประธานาธิบดีชิลี, นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นต้น
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๑. ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พ.ศ.  ๒๕๕๔
๒. ได้เข้ารับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๕๖ ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ