กรรมการสภาวิชาการจากคณบดี
พระเมธีวรญาณ, ผศ.ดร.


คณบดีคณะพุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด CV