กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน
  • เจ้าคณะตำบลป่าแมต
  • เจ้าอาวาสวัดหนองใหม่
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-