กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูกิตติคุโณภาส


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี

สถานที่เกิด -
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา -
ประวัติการทำงาน
  • เจ้าอาวาสวัดคูสว่าง
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-