กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด 15 มิถุนายน 2515 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 5 บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
สถานที่ทำงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง D400 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 035-242098 โทรสาร. 035-242099 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 098-6515416 E-mail: hansa_d@hotmail.com
การศึกษา ก. การศึกษาทางธรรม
1) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ. 6)
2) นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)

ข. การศึกษาทางโลก
1) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2541 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชา ปรัชญา
2) สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2544 วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา
3) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2548 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ค. การศึกษาอบรมอื่นๆ
1) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 15) สถาบันพระปกเกล้า
2) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. 5) สำนักงานป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหาร ธรรมศาสตร์ มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารและจัดการธุรกิจ Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (MINI MASTER OF MANANGMENT PROGRAM) รุ่นที่ 45 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
6) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ณ สถาบันภาษา Oxford house college เมือง Oxford, UK.
7) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ (Business English) ณ Oxford house college and Oxford School of English เมือง Oxford, UK.
8) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโครงการสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า
9) หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการป้องกันและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันพระปกเกล้า
10) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการขอโทษ : หลักการ ปฏิบัติการ และนโยบาย สถาบันพระปกเกล้า
11) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
12) หลักสูตรการฟื้นคืนดี และการขอโทษ สถาบันพระปกเกล้า
13) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี รุ่นที่ 1 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15) หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลยุติธรรม
16) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน 2549  เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
2550  เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2555  เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
2556  เป็นผู้อำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
2557  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา
2559  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา
2559  เป็นรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2559  เป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ประวัติการศึกษาดูงาน ก. การศึกษาดูงานภายในประเทศ
1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
4) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข. การศึกษาดูงานต่างประเทศ
1) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ ณ ณ Oxford house college and Oxford School of English เมือง Oxford, UK.
2) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับห้องสมุดและการใช้ห้องสมุด ณ ประเทศฝรั่งเศส
3) การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Interfaith Dialogue” ณ เมืองนานจิง ประเทศจีน
4) การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Co-operation among Religious leaders” ณ ประเทศสิงค์โปร์
5) การเข้าร่วมสัมมนาและดูงาน ณ เมืองอนุราธปุระ และแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
6) การเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง “ผู้หญิงกับการวิกฤติการณ์ของโลก” ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
7) การศึกษาดูงาน และร่วมสัมมนา เรื่อง “Engaged Buddhism” ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
8) การเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
9) การร่วมสัมมนา และศึกษาดูงาน ณ Dongkuk Buddhist Chonbop College เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
10) การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการศึกษาด้านคัมภีร์” ณ เมืองกาฑมัณฑุ ประเทศเนปาล
11) การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ประเทศพม่า
12) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ประเทศออสเตรีย เชโกสโลวเกีย และเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ในโครงการเกษตร มินิ เอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13) การปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า” เมืองนาคปูร์ ประเทศอินเดีย
14) สัมมนาโต๊ะกลมนานาชาติ และนำเสนอบทความ เรื่อง “ความสมานฉันท์ และการสร้างสันติภาพ : บทบาทของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทางศาสนาอื่นๆ ต่อประเด็นความจริง ความยุติธรรม การเยียวยาหลังความขัดแย้งในสังคมเอเซีย” (The Role of Buddhism and Other Religious Traditions Truth, Justice, and Healing in Post-Conflict Asian Societies) ณ ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งดำเนินการจัดโดยสมาคมศาสนาเพื่อสันติภาพ และสถาบันเพื่อสันติภาพสหรัฐอเมริกา (United States Institute of Peace: USIP)
15) การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์
16) การศึกษาดูงานเรื่องศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขง ณ นครโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัย

ปี พ.ศ.

ก.หนังสือ

1) พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง

2554

2) พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่

2224

3) สัมมาวาจา : พูดดี ดูดี สังคมดี

2555

4) ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อความปรองดอง

2555

5) ความตาย : พระพุทธเจ้าสอน สตีฟ จ๊อบ ปฏิบัติ

2555

6) พุทธจักรวาลวิทยา

2556

7) การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

2556

8) รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : แนวคิดและการปฏิบัติการ

2557

9) ทศพิธราชธรรม ๑๐ : ตัวชี้วัดสำหรับผู้นำ

2557

10) คุณค่าและความสำคัญของจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2554

11) การบูรณาการพุทธปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

2557

12) พุทธจริยศาสตร์กับประเด็นปัญหาจริยธรรมเรื่องการฆ่าตัวตาย

2558

13) แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยไทยในสองทศวรรษหน้า

2558

14) Wisdom for Aharmonious and Awakening Society

2558

ก.งานวิจัย

1) วิกฤติพระพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเป็นสามเณรในสังคมไทยปัจจุบัน

2544

2) รูปแบบการจัดการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่

2548

3) ทัศนคติของนิสิตต่อการย้ายสถานที่เรียนจากวัดมหาธาตุไปมหาจุฬาฯ วังน้อย

2551

4) ศึกษาวิเคราะห์การมีงานทำของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2552

5) พระสงฆ์ยุคใหม่กับการตีความและเผยแผ่พุทธธรรม

2555

6) การเตรียมความพร้อมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2558

7) แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยไทยในสองทศวรรษหน้า

2558

8) รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด : ศึกษาวิเคราะห์หมู่บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

2559

9) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสันติภาพเพื่อพัฒนาระบวนการสร้างสันติภาพในสังคมไทย

2559

ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ภายในประเทศ

 ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ภายในประเทศ

ปี

1) พระพุทธศาสนา : ศาสนาแห่งทุกข์นิยม

2555

2) เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงพุทธ : การจัดการความขัดแย้งผ่านมิติการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

2555

3) Dhamma Celebrity : รักษาความเป็นเซเลปอย่างไร จึงจะไม่เซเจ็บ

2555

4) อภัยทานกับการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย

2556

5) ศาสนากับปัญหาสวนสันติธรรม

2556

6) สงครามน้ำในลุ่มน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ : หลักการและเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ

2555

7) มองสังคมไทยผ่านการออกแบบในวิสาขบูชาโลก ปี 2553

2553

8) เราจะสร้างความปรองดองของคนในสังคมไทยได้อย่างไรสังคมแห่งสันติวิธีภายใต้วิถีแห่งสามัคคีธรรม

2554

9) ความยุติธรรมไม่มา สามัคคีไม่เกิดจริงหรือ

2556

10) สันติวิธีทำไม ทำไมต้องสันติวิธี

2558

11) สันติวิธีบนเส้นทางสามแพร่งในสังคมไทยปัจจุบัน

2558

12) มนุษย์กับความขัดแย้ง : โลกทัศน์และชีวทัศน์ในพระพุทธศาสนา

2557

13) สตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์จริงหรือ?

2557

14) สันติภาพในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท

2559

15) ความขัดแย้งในโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท

2559

16) การจัดการความขัดแย้งกับการสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ มสธ.

2558

17) พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง

2557

18) จิตว่างตามทัศนะของซาร์ตร์และพระพุทธศาสนาเถรวาท

2559

19) พระพุทธศาสนากับภาวะวิกฤติการณ์ของชาติ

2555

20) สันติภาพบนเส้นทางสี่แพร่งในสังคมไทย

2558

21) สันติวิธีบนเส้นทางสามแพร่งในสังคมไทย

2557

22) การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี : อะไร และอย่างไร

2558

23) อธิกรณสมถะในฐานะเป็นเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งในสังคมสงฆ์

2556

24) ศาสนากับการสร้างสันติภาพโลก

2558

25) ยุคสมัยความขัดแย้งและแบ่งข้าง : พระสงฆ์ยุคใหม่ควรตีความและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร

2555

26) อภัยทานกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

2557

27) สัจพจน์ : การตีความของกูไก

2558

28) อธิกรณสมถะ : ในฐานะเครื่องมือจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย

2556

29) เปรียบเทียบแนวคิดของชาร์ตและพระพุทธศาสนา

2557

30) สงครามน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำตาช้าง จ.เชียงใหม่

2554

31) การไกล่เกลี่ยคนกลางเชิงพุทธ

2558

32) ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง

2558

33) ความยุติธรรมในมุมมองพุทธศาสน์

2559

34) สุจริตธรรมในฐานะเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยปัจจุบัน

2559

35) จากหมู่บ้านศีล ๕ พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาด

2559

ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ

ปี

1) Interaction between Buddhism and Politics

2011

2) Is Buddhism Present moment?

2012

3) Buddhism is the Religion of Peace

2014

4) Perspectives on Conflict Management

2014

5) Water War of the Mae Ta Chang Basin, Chiang Mai: Concept and Tools for Conflict Management in Buddhist Perspective

2012

6) The Outlook of Buddhism for the Next Decade

2013

7) Human Nature and Conflict : Buddhist Perspective

2014

8) Engaged Buddhism in Thailand : a Case Study of Monks of New Movement in Interpretation and Dissemination of Buddhadhamma

2014

9) Buddhism : a Religion of Positivism or Presentism

2014

10) The Outlook of Buddhism for the Modern World

2015

11) Human Being and Conflict : Buddhisht Perspective

2015

12) Peace in Buddhism

2016

13) Peace in Buddhism : form a Peaceful Village to Peace in Thai Society

2016

ตำราวิชาการ 1) พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่
2) พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแย้ง
3) พุทธจักรวาลวิทยา
4) การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
ที่ปรึกษา 1) ประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
2) ประธานกรรมการ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
3) บรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
4) บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ
5) บรรณาธิการวารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม
งานบริการสังคม 1) มหาวิทยาลัยต่างๆ
เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
2) หน่วยงานภาครัฐ
เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการกองทัพไทย กรมบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพระปกเกล้า ศาลภาค ๔ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงอุตสาหกรรม สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมยุทธการทหารบก วิทยาลัยมหาดไทย และโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน ป.ป.ช. ก.พ.ร กรมทางหลวง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช กรมการขนส่งทางบก ฯลฯ
3) หน่วยงานภาคเอกชน เช่น
บริษัทเซเว่นอีเลฟเว่น ซีพี ห้างพาต้า ปิ่นเกล้า ธรรมสภา บริษัทไทยโพลีคอนส์ บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด โรงแรมโฆษะขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
1) ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2) เข็มประกาศเกียรติคุณของสถาบันพระปกเกล้า
3) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
4) รางวัลลูกดีเด่นแห่งชาติ ผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูง, วันแม่แห่งชาติ 2557