กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.


รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด