กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระราชปริยัติ,รศ.ดร.


รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา

สถานที่เกิด

บ้านเลขที่ ๒๗๐ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
ที่อยู่ปัจจุบัน -
สถานที่ทำงาน -
การติดต่อ -
การศึกษา
 • นักธรรมชั้นเอก
 • พ.ศ.๒๕๓๑ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดศรีโคมคำ สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา
 • พ.ศ.๒๕๓๓ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดมงคลทับคล้อ สำนักเรียนคณะจังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
 • พ.ศ.๒๕๔๓ สำเร็จปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ.๒๕๕๘ สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนตัน
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
 • ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักศาสนศึกษา วัดศรีโคมคำ
 • พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดพะเยา
 • วิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
 • กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๖
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-