ประธาน
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.


อธิการบดี
ประธานสภาวิชาการ

ดาวน์โหลด CV
สถานที่เกิด ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปากน้ำ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร.๐๒-๘๖๙-๑๗๖๘
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่๗๙ หมู่๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
การติดต่อ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๔ ๘๐๑๐ ต่อ ๘๐๑๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ เปรียญธรรม๙ประโยคกองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ Doctor of Philosophy (Pali&Buddhist Studies), BHU, India
ประวัติการทำงาน
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘เป็นรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐เป็นรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑เป็นรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๑เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (สมัยที่๒)
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๔๙เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ.๒๕๕๓เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(สมัยที่๒)
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (สมัยที่ ๓)
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย

บทความทางวิชาการ
                   -บทวิเคราะห์วัชรยานตอนที่๑-๕ (บทความทางวิชาการ), นาคารชุนกับปัญหาว่าด้วยกาลภาวะและอภาวะ, แนะนำพระวินัยปิฎก, ปรัชญามาธยมิกะ, สืบค้นตรรกวิทยาในพระไตรปิฎกและวรรณกรรมพระพุทธศาสนา, วิพากษ์ทางสายกลางของอริสโตเติลกับมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาเถรวาท, พระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคมกำเนิดและพัฒนาการแห่งพระพุทธรูป, สถานการณ์ฯพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน, เจดีย์ในพระพุทธ-ศาสนา, นิพพาน : อัตตาหรืออนัตตา, วิพากษ์แนวคิด : พระพุทธศาสนาสำหรับโลกหลังยุคใหม่, พระพุทธ-ศาสนาแบบธิเบต : วิเคราะห์มันตระ “โอมมณีปัทเมหูม”, ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) : วิเคราะห์จากหนังสือ “ทางสายกลางของการศึกษาไทย”, พระพุทธศาสนากับมังสวิรัติ, พุทธวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกรอบแห่งอธิกรณ-สมถะ๗ : ศึกษาแนวการประยุกต์ใช้สัมมุขาวินัยเยภุยยสิกาวินัย, การจัดการศาสนาและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ, ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ ปริมาณหรือคุณภาพ, อานิสงส์ของการบริจาคอวัยวะตามหลักพระพุทธศาสนา:กรณีการบริจาคไต

งานวิจัย
                   -การศึกษาวิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ตำราวิชาการ

ผลงานแปลและแต่งหนังสือทางวิชาการ
                   - พัฒนาการแห่งพุทธจริยศาสตร์, พัฒนาการแห่งความคิดแบบอินเดียโบราณ ,กรรมและการเกิดใหม่, พุทธทัศนะเบื้องต้น, ปรัชญาแห่งนาครชุน, พระพุทธศาสนามหายาน,พระพุทธศาสนามหายาน : พัฒนาการและสารัตถธรรม,พุทธปรัชญา : สาระและพัฒนาการ, คัมภีร์วิมุตติมรรค,ลังกาวตารสูตร,
ผลงานการเรียบเรียง
                   - คู่มือปฐมสมันตปาสาทิกาอรรถกถาพระวินัย, คู่มือการเรียนการสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธป.ธ.๕, ประมวลการสอนธรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน,พระพุทธศาสนาในจีนทิเบตเวียดนามญี่ปุ่น, กฎแห่งความรัก (ปรัชญาความรักในพระพุทธศาสนา)
เอกสารประกอบการสอน
                   - พุทธปรัชญา, วิชาปรัชญาจีนและญี่ปุ่น, วิชาจริยศาสตร์
บรรณาธิการ
                   - มหาบัณฑิตสัมมนา :บทความสัมมนาทางวิชาการ, พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่

ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์(เสมาธรรมจักร)ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา