กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
พระเทพเวที, รศ.ดร.


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

สถานที่เกิด จังหวัดน่าน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์คณะพุทธศาสตร์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ – ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสังเวชวิศยาราม
– รองเจ้าคณะภาค ๖
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสังเวชวิศยาราม ซอยสามเสน 1 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
สถานที่ทำงาน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ -
การศึกษา – เปรียญธรรม ๙ ประโยค
– สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ) สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิ(ศษ.บ.)จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต (M.A.)สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
– สำเร็จอนุปริญญาเอก (M.Phil) สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลีประเทศอินเดีย
– สำเร็จปริญญาเอก (Ph.D) สาขาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ประวัติการศึกษาดูงาน -
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย -
ตำราวิชาการ -
ที่ปรึกษา -
งานบริการสังคม -
รางวัล / เกียรติบัตร
หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
-