กรรมการสภาวิชาการจากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.


ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น